IQ Proizvodnja: Plan

 1. Glavni plan

  Analiza prodajnih naloga (Narudžbi kupaca) i plana prodaje. Pregled stavki prodajnog naloga po različitm kriterijima. S analizom raspoloživosti zaliha. Potvrda datuma dospijeća.

 2. Glavni planPlan materijala (Imam li dovoljno materijala?)

  Plan potreba materijala (MRP) je osnovna funkcija svih proizvodnji. Koncept MRP-a nećemo ovdje objašnjavati. Bitno je znati da na osnovu narudžbi kupaca, plana prodaje i zaliha gotovih proizvoda, program generira Radne naloge za nadoknadu manjkova. Ukoliko se radi o nabavnim stavkama, program generira zahtjev za naručivanjem. QIQO je uveo MRP koncept u nekoliko trgovačkih firmi. Na njihovo veliko zadovoljstvo i olakšanje.

  Na osnovu sastavnice Radnog naloga, program dalje analizira potrebe za poluproizvodima i materijalom. I ponovo kreira nadoknadu. U vidu Radnih naloga ili Nabanvih zahtjeva.

  Ciklus se nastavlja po svim nivoima sastavnice, do zadnjeg artikla u šifarniku. Rezultate MRP-a možete pratiti u nekoliko ekrana, neke od njih možete vidjeti i ovdje:

  Pregled artikala s kašnjenjima na datum:

  Analiza MRP detalja izabranog artikla

  Analiza potreba materijala za Radni nalog

 3. Plan radnih centara (Imam li slobodnih kapaciteta?)

  Planiranje kapaciteta radnih centaraje funkcija koja, najčešće zadnja dolazi na red za implementaciju. Ako ikad dođe. I ako program imatakvih mogućnosti. IQ ih ima. Pri tome, radni centar ne mora biti stroj. To može biti i grupa ljudi (npr. na montaži). Raspored operacija po radnim nalozima možete napraviti na nekoliko različitih načina. Praćenje opterećenja radnih centara omogućeno je jednostavnim pregledima.